Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 373

wraake Gods : verzekerende , dat de handdaadigen niet geftraft, maar veeleer beloond zouden worden. De onvoeglijke nieuwsgierigheid, om dit werk te zien, was zo groot , zelfs onder Lieden van rang, dat 'eE ten dien einde eene menigte Koetzen op den Vijverberg ftondt. .

Deeze affehuwelijke mishandeling der Lijken duur* de van vijf uuren tot aan den fchemeravond : alle leden bijkans warem afgeknot, en, zo wel als de af" gefcheurde kleederen , aan de meestbiedenden verkogt. Eén Teen was 'er overgebleeven , toen twee Ruiters kwamen , om de Lijken te bewaaren: één deezer klom op 't Schavot, fneedt dien af, en veilde denzelven te koop. — De Burgervaandels trokken met den avond weg; en, voorbij eene Herberg gaande , waar Tromp en Kievit in de venders lagen, riepen zij: Lang leeve de Prins! Lang leeve Tromp ! Schoon men verhaalt, dat zij 't hoofd omkeerden, ftrekt het voorgaande gedrag dier Heeren ten genoegzaameu blijke, dat zij geen afkeer hadden van 't gepleegde. De Burgers, wel te vreden over hun bedrijf, fchreeuwden voor 't huis des Raadsheers vam der Graaf Mevrouw toe : V/ij hebben uws Zoons dood gewrooken ■' Zij hangen al, die 'er de oorzaahen van zijn.

Verhoef , die eene hoofdrol in dit droevig treurfpel gefpeeld hadt, volvoerde ook een det laatftebe drijven van euvelmoed, 's Avonds , omtrent hal; tien, begaf hij zich ter ftrafplaatze, en fneedt, in de llilte van den nagt, op zulk een affchuwlijk woeli

gei

WlLT.e» de III.

I

Sluiten