Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jJte GESCHIEDENIS

WjLt-EM

es Ui.

van Sted br>uder van den Heer van Schagen , Heef van Heenviiet , in Itedc van Cornelis de Witt Ruwaard van Putten geworden. Doch Joan Boklel . regen jaaren laa er, reet het Ruwaardfcbap van Putten bekleed, gal den Prins te verdaan , dat hij met Tichelaar geen handelen wist, en hem gaarne, met g edvin en van z'jne Hoogheid zou af Janleen : tellens vraagende, of rjg. ze zich aan dien Man iets liet gelegen Hagen ? De Prins, dtn Verraader Veragtende, zeide neen ; met bijvoeging, geef clen Hondsvot een voet in 't gat , en laat hem loopen. Kort daar naa werd hij, om zeker misdrijf, van zijne bediening afgezet ; fchoon hij een jaargeld vaq den Prins , ook naa dat d eze Koning van GrootBrittanje geworden was , bleef trekken. Ahhms rnim een jaar naa 's Konings dood , vervoegde zich Tichelaar bij Godard Willfm van Tuil van Sefooskerke , Heer van IVeiland , toen , wegers Utrecht, ter Algemeene Staatsvergadering voorzittende , met deeze verklaaring, „ dat hij, van weger» „ zijne Koninglijke Majefteit, 's jaarlijks achthon* „ derd Guldens ontvangen hadt, in vergelding van „ de i dienst, doorhem, in 't jaar MDCLXX1I, aan „ den Ivrde gedaan ; dat de Acle, welke hij hier „ van hadt, eg u r maar fprak van vierhonderd Gul,, deus, willende zijne Majefteit niet weeten , dat „ hij hem 's jaarlijks zo veel gaf." Voorts verzoekende, „ dar hunne Hoo.>m«?enh'den , alsExec,* „ teurs van 's Koi ing* Testament, hc-m , die nu o d a, en behoeftig was, uit 's Konings Domeinen . de

3, jaa?.

Sluiten