Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber. NEDERLANDEN. 389

diensten, kon in veiftand , bekwaamheid en Staatkunde bij zijnen jonger Broeder niet haaien , en bewoog zich, als Burgemeester zijner Vaderlijke Stad, Afgevaardigde ter Staatsvergaderinge van Holland, Ruwaard van Putten, Baljuw van Beijerland, en Curator der Hoogefchool te Leyden , in eenen enger kring van Staatszaaken. Zijn moedige en dappere aart, als ook zijne Krijgskunde, deedt de Staaten, toen zij het noodig oordeelden, battige Mannen, van kennis en beleid, uit de Hooge Regeering aftevaardigen , om op Zse het bewind als Gemagügden te voeren, het oog op den Ruwaard werpen , die alleen , terwijl de benoemden uit andere Gewesten zich onttrokken , deezen wel aanzienlijken , maar hoogstgewigtigen, post op zich nam , en meermaalen met zo veel lofs bekleedde, als wij in het beloop der Gefchiedenisfe gezien hebben. Hij beantwoordde ten vollen aan de van hem opgevatte verwagting. Zijn beleid, zijne aanfpraaken, en zijn ftrijdbaftig voorbeeld werden door de Ruiter , een bevoegd Regter in dit fl.uk, en aan wiens boord hij zich meest onthieldt , hoogst gepreezen. Die Vaderlandlievende Helden leefden in de vertrouwdfte vriendfchap, vergezelden elkander in de hachlijkfte onderneemingen, en ontvingen foortgelijke eerbelooningen voor hunne betoonde dapperheid. Het reeds aangehaalde getuigenis des Vlootvoogds fielt zijne naagedagtenis fchootvrij tegen de pijlen , door den Laster op hem , als een lafhartigert Verraader des Vaderlands, gefchoOjten. Èene llofwolk, door opgeruidde drift verwekt,

mogt

vVlM.em

m HU

ChatactJr van CoRMau Da Wut.

Sluiten