Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Witten

DE IH.

Ga«PAR

F-1GIL

worde

R«aopen-

fiootrii.

?oo GESCHIEDENIS

mogt, voor eerïe korte wijl, zijnen we'tig behaalden Poéffl verdonkeren; doch deeze is on-g k aard , en de Naakomelingfchap eer, nog^ zijne verdiensten. Heeft men z:ine Beeldtenis op bet Stadhuis te Dordncht, m< t (.et weIvOegei de bijder-iad des Toe hts na Chattams, yerfcheurd en mishandeld j thans beklaagt men het verbek, en't zou in onze dagen, (taande den Oorlog met Engeland, bij den Vaderlatidsgeiinden een voorwerp van eetbiedeftt» , en een prikkel tot Heidendaaden gew est zijn (*).

Het ombrengen der Broederen werd welhaast geVolgd van eene groote verandering in de Regeering. Zo ras Joan oe Witt het Raadpc■nfionarislchap t adt nëdergelegd, raadflaagdèn de Staaten van Holland, om een-n anderen te benoemen. Gaspar Figel, d:e, zints de Loevefteinfche Aanhang begon te ver. zwakken, zich een ijverig Voorllander van den Prins betoond, en v:m wien Joan oe WitT, fchoon hij geheel andere ftaatsregels volgde , betuigd hadt, niemand bekwaamef tot het Raadpenfi mansfehap te keuren, wam het meest in aanmerking , en werd door zijne Hoogheid anngepreezen,hoewel van Be.rj. ringen en Bevrrningk , toen mede van de Stad. houderhjke Pa-tij, hnnne voorffanders vonden. Op den twintigften van Oogstmaand , den eigen dag

van

(*) Ten bewijze daar van fSrekt bet Plan eener Kunst, plane , nien Tochc verbreidende . ter intekening ainue^o* den. Wat 'er van geworden is, hebbeu w;j tot noj[ niet kusmen verneemen.

Sluiten