Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

592

GESCHIEDENIS

Willem de lil.

De Staaten volmagdgenden Prins, om de Regeerntr der Sieden ie veranderen.

(*) Lett, 2p. Mdy i6'/Z>

begrijpen, dat deszelfs gezag niet onafhanglijit génoea zou ZMti, zo lang 'er g ene verandering kwam in de Regeèring der Meden, en zij, die de maatregels van de Witt g vo;gd hadden , zitting hehielden in de Staa'svergsderi'gM (*). Het gevolg hier van was een Staftrsbeflüit , bij 't wë'k zijne Hoog. heid gefhagtigd wérd , om in ;u!ke Steden, waar reeds agterdog of geruft ontdaan was, terliond, en zon ler aftewa^ten dat de zaaken tot verdere oproerigheid voortl epen , Op het ver/oek der Burgemeesteren en Regeerderen , of van de Burgeren en Ingezetenen, of adders ook u:t eigen beweeging, onderzoek te doen op de oorzaaken der agterdogt, dezelven , ware het mogelijk, wegteneemen , en de Wethouders en Ingezetenen met eikanderen te heréénigen; ook door aanwijzing van de ongegrondh.-id der agterdogt, en door vermaaning tot fchuldige eerbiedenis aan de Wethouderfcbap. Doch , zo dit nieÉ mogt gelukken, werd de Prii sverzogtersgemagtigdj om de meest verdagte Wethouders op de befcheidenRe en bekwaamde wijze te beweegen, overtehaalen en, des noods, te vérphgten, om zich van de regeering over Stad en Land te Ontdaan. Voorts ook, 0113 zulke orde te dellen, als zijne Hoogheid, ten meesten dienste van den La'ide, zou noodig oordeelen. A'les flegts vóór deeze reize, en zonder in gev>lg té kunnen getrokken worden; ook zonder benadeel ngé Van de Privilegiën, Vrij- en Geregtigheden der Steden,

Sluiten