Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'394

GESCHIEDENIS

Willem se III.

alle Steden van Holland veranderd,uitgenomen in Enkhuizen en Purmerende. Te Haarlem was de verandering klein , 't welk men toefchreef aan 't beleid van den Raadpenlionaris Fagel, die, voorbeen Penfionaris dierStad, 'er veelinvloeds behouden, en zijne Hoogheid verzekerd hadt, dat zij volkomen gezind waste treeden in de maatregelen , welken hij voor dienstig hieldt (*). Niemand zal zich over deeze algemeene Regeerings-verandering verwonderen, als hij bedenkt, dat.de Lenen der Wethouderfcbap, of vreesden aan 's Volks woede opgeofferd en op zijn de Witts mishandeld te worden ; wanneer zij zich verzetten tegen 's Prinfen verkiezing, of hoopten op bevordering, tot belooning der diensten , aan zijne Koogheid beweezen.

De bijzonderheden , die -deeze Regeerings • omwenteling vergezelden en vukden , (Trekken ■ tot bevestigende bewijzen van de waarheid deeZer bedenking. Te Rotterdam , Helft , Leyden , Gouda, Dordrecht eu Haarlem ging ze gepaard met oproerige bewcegingen , welken wij niet noodig agten te befchrijven (t) : en ui- Bit geen wij ten opzigte van Haarlem zo even hebben aangetekend , blijkt genoeg, welke jfferfdótieh in de andere Steden van't kusfen, cn welken daar op ifere:akten, fchoon overal de wil der muitzigtige nienigtenietgefchiedde.—■

Den

(*) Kort Verhaal èer Bwgerl. Oproeren in Haarlem, KC Vmkëmer, I. D. bl. (ft (j) M-n viwdt ze bij Valkehier, I. D.bl.739 czzt

Sluiten