Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0t GESCHIEDENIS

WtLLESI

Da III.

Onlusten in Zeeland.

Van hand tot hand gingen te dier Stede , eri ook Ö» ders, briefjes, behelzende eene vermaaning, „om ,, zijne Hoogheid door de Magiftraaten van de Steil, den, met alle beleefdheid, tot Graaf van Holland „ te doen verklaaren." Men berustte in het ftraks gemelde Staatsbefluit ten opzigte van de verandering der Regeeringen : en, fchoon het in tamelijke rusï bleef, keurden de Regenten het raadzaam , hunne Ampten ter befcheidenheid van den Prins te ftellen. Terwijl dit in bewerking was, groeiden de onlusten aan; ende verandering der Wethouderfcbap volgde, niet geheel na den zin der oproerige menigte , doch bok verre na niet tot genoegen der Ingezetenen (*).

Zeeland werd, door dergelijke beweegenisfen, als Holland, gefchokt. Verzoekfchriften , niet naar genoegen doer de Regeering beantwoord, wekten den euvelmoed. Te Zierikzee hadden de Boeren de glazen van 't Stadhuis ingeflagen. Te Vlisfwgen befloten eenige Vroedfchappen, zich van de Regeering te ontdaan , in welker plaats de Prins anderen aandelde. Te Veere maakte men de Regeering verdagt bij de Gemeente; en hadt zulks, fchoon zij door de Staaten geregtvaardigd wierd , eene verandering ten gevolge. Middelburg was het tooneel der baldaadigfle oproerigheid. De Boeren des EU lands, door dien helfchen gee:t gedreeven, trokken na die Stad, en rukten, gewapend, ter Poorte in, na de Abtdij, waar de Staaten vergaderen,en meen-

den

(») Wasehaar Amfl, V. St. bl. 37° ea&

Sluiten