Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

400

GESCHIEDENIS

D£ iil<f'

liigemeeï»e VergifFenisaangekondigd.

gering aanzien , onbefcheidenheid en verdrukking deedt hen welhaast alle agtingderven : en zijne Hoogheid ontdekte de misflagen, door hem begaan , veeleer dan hij kans zag dezelven te hétfteïtën. Hij deedt het allengskens: én , ziende dat veelen , die voorheen de zijde van dè Witt aankleefden , in 't wederfiaan der Franfchen, en hetverdëedigen vail st Vaderland, hunnen ijver betoonden , herkrtegen zij de Waardigheden, met voorbijgang van éenigeh der zodanigen, die, in den tijd van beroerte , zich ter Regeeringe hadden weeten intedringen (*). ' Alle deeze veranderingen werden befloten met het afkondigen eener Algemeene Vergiffenisfe. De Gdm-eenehestgezinden hadden behooren te ftemmenvoo'r de firaffe der Oproerrgen, dewijl flapheid én toegeevenheid hunne eer bezwalkten , en het verdenken, W3ar in zij bij het Gemeen Honden , verftèrkteri. Qndertusfchen durfden zij zich hier vertoonen , en de vrees floot hen den mond. Gècommitteerde Raaden door de Staaten, op dit Ruk geraadpleegd, 'an'n Woordden, „ dat het misverftand tusfchen Volk én cj, Overheden zo diepe wortelen gefchooten hadt, dat 3, het onmogelijk zijn zou hetzelve uhterooijen, ;i, zonder een geweld, 't welk meer na- dan voöi> s-, deel baarde. — Men moetwas hunne raad , 3, de geesten tot bedaaren brengen, wannëerwijhet 9, onderling vertrouwen , zo hoogstnoodzaaklijk, w wilden herfteilen. Zagtheid zal ze allengskens

3, weder

f} J3v*net, I, p. 34o4

Sluiten