Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 401

s, weder herttellen. De gewapende hoop zal'tRpgt en de Wétten te minder ontzags toedraagen', daar wij geen Krijgsvolk in' de Steden hebben om ze te handhaaven. Het gezag, ons nog over„ gebleeven , moeten wij met omzigtigheid gebruiken, èn niet blootftellen, om met voeten gëtree« ,, den te worden door een onbefchoft Gepeupel. s, Daarenboven zou deftrengheid tegen de ftrafichul;

digén, welker getal verbaazend groot is, henaan„ zetten, om, tot het ontgaan van dezelve , zich „ te werpen in de armen des Vijands. Wij erkenren de ongeregeldheid van hier den zagtften weg 3, inteflaan ; doch wij weeten 'er geen beter. Het „ eenig middel, 't welk wij kunnen uitdenken, is, „ zijné Hoogheid té gelasten de noodige nafpeurirtgen te doen, om den grond des kwaads teontj, dekken ; en hem te verzoeken, aau 't Volk te too„ nen, hoe verkeerd het gehandeld hebbe ; en hetzelve, zo veel mogelijk, te vrede te Hellen." —i De Gemeenebestgezihckn geen moeds genoeg hebbende , om zulks te wederfpreeken , werd deeze aanflag door de Staaten goedgekeurd. Tot de Algemeene Vergiffenis werd eenpaarig befloten , en dezelve , den zevenentwintigftën van Herfstmaand, afgekondigd. De Staaten betuigden , dat zij, u met fmerte ziende hét mistrouwen , den haat, da „ murraureering en de tweedragt, in de meeste Steï den ontdaan , zo tusfchen de Ingezetenen in *t ?- bijzonder, als tusfchen de Overheden en Onderp daanen; en vreezeüde, dat de gefteltenis van het G § » Ge-

WlLLEM

ps ilt. •

Sluiten