Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402 GESCHIEDENIS

DE 111.

„ Gemeenebest door die wanorder het ondest bo„ ven gekeerd, en buiten ftaat gefield zou worden » v«n den Vijand te keer 're gaan: zo hadden de „ Edelen en hunne Hoog Mogenheden , naa rijpe s, overweeging , en op ernstig verzoek van zijne 5, Hoogheid, befloten, dat alles, wat, ter oorzaa„ ke van den voorfebreevenhaat, tweedragten mistrouwen, was voorgevallen , van welk eene na„ tuur, en bij wien het ook begaan mogt weezen, „ zou zijn en blijven vergeeten en vergeeven. Re„ veelende wel uitdruklijk aan a'le Regters en Ofli„ ciers, nu, npch namjtals , geen het minste on„ derzoek daar over te doen. Voorts werd de ?e„ hoorzaamheid aan de Overheden, en de gewilli„ ge betaaling der lasten op 't ernstigst aanbevo„ len (*)."

Deeze Algemeene Vergiffenis , welke de Hoofden des Oproers niet uitfloot, en ftrafloosheid aan de ftraffchuldigfren verleende , werd niet alleen gewraakt door de Gemeenebestgezhiclen, maar ook van allen , die, vrij van de vooroordeelen der partijfchappe, zugt voor 't Regt en liefde tot de Wetten koesterden. ■—- De won el des Oproers was niet uitgeroeid. Op verfcheide Plaatzen vielen , naa het afkondigen der Algemeene Vergiffènisfe, beweegingen voor, van onderzoek noch firaffe gevolgd. Zomwijien leeden de ontflagene Regenten ongeftraften overlast : elders werden de onrustige geesten

door

C), Hall. Msrc. \6j2. bl. ipo.

Sluiten