Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ofea. NB D Ê R L A N D E M, |0

öp , het toen onweerbaar, doch naderhand verflerkt, Hellevoet/luis bleef agrer, dewij! de HertJg van Bucn xingham , den Graave van Ossory de eer van deezen tocht misgunnende5 dien den Koning Wist uit het hoofd te praaten (*). — Naa deeze mislukte en niet ondernomene landingen zogt de Engelfche Vloot de t'buiskomende Oost ■ Indifche Schepen j die, om den Vijand te ontgaan , het Noorden omgezeild waren, aantetreffen, en dien rijken buk dert Lande te ontweldigen. De Staaten van Holland oordeelden, dat de Ruiter eer een flag met de Enpelfchen moest waagen, dan gedoogen , dat de Oost' Indifche Schepen hen in handen vielen ; doch zijne Hoogheid dagt3 dat hij het gev£gt eeider moest zoeken te ontwijken. De Vlootvoogd kreeg last , orri de Oost - Indifche Schepen te beveiligen, zonder' 's Lands Vloot te zeer te waagen. Ondertusfchen waren deeze rijkbelaadene veertien Schepen gelukkig in de Eems geraakt % de Ruitee. bragt ze behouden in Texel en het Vlie binnen, en ecu fenat^ op honderd en veertig tonnen Gouds gewaardeerd , in 't Vaderland. Ter Zee voerde 's Lands Vloot ,: dit jaar(, niets meer uit. Gebrek aan mondbehoefte en ziekte onder het Scheepsvolk deeden dez.lve^ ihet Herfstmaand 3 in 's Lands Havens invallen. De

Hol-

handeling over Gods bijzondere Voorzienigheid , in da Verhandel, van Te,rLERs Godgeleerd Gcnoot/chap , li. bl. 09* enz.

(*) Buknet, I. p. 3340

FIL Deel. s,, §g, H

W'ti.LsAt m llh

Sluiten