Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dsa. NEDERLANDEN. 413

Vergoedden 5 20 veel in hen was, het gebrek aan Krijgsvolk, befloten hebbende , zich tot het uiterfte te verdeedigen. Zij hielden hun woord. Len Britf, niet Vermaan tot overgave, aan de Regeering gefchreeven, werd, vol verontwaardiging 3 van de hand geweezen. 't Geweld van bomben, gloeiende kogels en vergiftigde vuurwerken deedt de bedoelde (Uitwerking niet: tot het voorkomen van brand hadt men alle zorg gëdraagen , en het ontbrak aan vüjè noch middelen, om, wanneer die óntftönd't, denzelven te blüsfen. De Doopsgezinden , talrijk bin« nen deeze Vest, geene wapens draagende , betoonden hier iri hunnen ijver. — De Belegerden, versch Volk uit Friesland ontvangen hebbende, bragten , door eenige gelukkige uitvallen, den Bele» geraaren niet weinig afbreuks toe. Het beleg duurde tot den zesentwintigften van Oogstmaand, wanneer hij, geen kans ziende om de Stad te bemagti^en, hetzelve opbrak; waar aan de vrees voor dts naderende Duitfche en Brandenhurgfche Knegteiï rfiet weinig toebragt. Verloop hadt het Leger dér Belegeraareri gedund : en' waren 'er in dit beleg meer dan vijfenveertighonderd man gefnedveld. Groningen Helde als 't ware een eindpaal aan de overwinningen der Krijgvoerende Bisfchoppen t de meeste Sterkten, door hen in Groningerland én Friesland vermeesterd, werden heroverd (*). De aannadering der Krijgsbenden Hit het Keizerrijk

(*) Valkemer, LD. bl. jti.

Ü4

DE HÉ.

Sluiten