Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412

GESCHIEDENIS

Willem de Ut

Be wee • gingen irj Duitsch land tegsn Frankrijk.

j t

i 4

bragt niet weinig toe aan de vertraaging, welke men befpeurde in de Erijgsverrigtingen der Vijanden van 'c Gemeenebest:. De andere Volken merkten de vermeestering van Holland aan als het voorteken hun» ner eigene flaavernije. Zij zagen zich van allehoope op zelïVercleediging verftooken, in gevalle zo rijke Gewesten de reeds groote magt van Frankrijk onderfteunden. Van den aanvang des jaars hadden de Staaten bezig gewcest-3 om een Verbond met den Keurvorst van Brandenburg te fluiten : de verheffing des Prinfen van Oranje hadt niet weinig tpegebragt , om hetzelve tot ftand te brengen : en de voile bekragtiging gefchiedde op den eerden van

Hooimaand (*). Op de tijding hier van , en

het aanhouden des Keurvorsts esi der Staaten , begon ook Keizer Leopold uit den fluimerflaap te ontwaaken. De meeste Rijksvorsten bemerkten de oeodzaaklijkheid , om zich openlijk te verklaaren. Overal Onderhandelingen en Verbintenisfen , in chijn ingcrigt, tot het handhaaven van den Weit" jJiaalfcken Vrede, maar met de daad om den voort» •ang der Franfche wapenen te duiten. Dit baande ien weg tot een Verdrag tusfchen den Keizer en de >taaten , den vijfentwintigften van Hooimaand in len Haage getekend ; doch de bekragtiging van 't ;elve aan 't Hof van Weenen liep aan tot in Wijniiaaudj door de dwarsdrijvende kunstenaarijen van ■ • , ,■ , £ den

C) Püffendopf de reb. gefi. Frcd. Witt. Lib. IX. / 2j p. 628.630. Holl. Merc. ié/fl. bl. pt

Sluiten