Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per NEDERLANDEN. 4*F

hij nauwlijks kenbaar was. De veelheid zijner won? den, en de mishandelingen , zijn Lijk aangedaan , hebben zommigen zulks doen aanmerken als eene wraak des Hemels, welke toeliet 3 dat één der voornaamiten, die oorzaak waren geweest van den moord der Broederen de Witt, op gelijke wijze doorWond , getrapt en gelleurd wierd. Zijn Kamerdienaar herkende beril eindelijk onder de gefneuVelden, en verwierf van den Hertog van Luxemburg vrijbeid, om het Lijk te mogen wegvoeren en begraaven, gelijk te Zwammerdam gefchiedde. Verfcheide Officiers kreegen zijne Ampten. De jonge Rhijngraaf Carel werd Bevelhebber van Breda , de Graaf van Koningsmark, Colonel van 't Voetvolk , en Georg Frederik. van Waldek, korts tevoren Veldmarfchalk geworden, bekwam zijn RegimenS Voetvolk, bi-neffens zijne Compagnie Paarden.

Terwijl dit zo oHgelukkig met Z.uilenstein af-i liep, beklom 's Prinfen Volk ,aan een anderen kant, de Stads Wal, en dwong de Franfchen , door het werpen eener hagelbui van Handgranaaten, vooreen korten tijd , te wijken. De Hollanders waren 'er bijkans mees-ter van; maar een wakkere uitval der Franfchen dreef ze af. De moedige wederftand noodzaakte hen hals over hooïd na binnen te wijken. Zij verzuimden, in de verhaaste vlugt , de Poort te fluiten, zo dat de vervolgers met de vlugtenden te gelijk zouden hebben kunnen indringen; doch zij verwaarloosden deezen kans. — De Franfchen, den post van Zuilenstejn vermeesterd hebbende, H 5 ' dag-

VVlLLEM DE 111.

<

Sluiten