Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 419

fehreeven, dat zij in deeze ontmoeting bij Weerden vijfentwintighonderd, en de onzen vijfduizend man veriooren hadden, Ook meenden zij, dat men, van onzen kant, zekeren post, te Harmeien , die door vijftig Franfchen bezet was , en hun den weg na Woerden opende , verzuimd hadt te bemagtigen. Voorts hadt men de Drug in 't Dorp Kamerijk niet afgebrooken , en onbezet gelaaten , 't welk den Hertog van Luxemburg gelegenheid gegeeven hadt, om de onzen, die langs de Kamerijker Vaart lagen, van vooren en van agteren te overvallen (;!).

Deeze onderneemingen , fchoon ongelukkig afgeloopen, deeden den Hollanderen den moed niet opgeeven. De Prins van Oranje , wel verre van in Küjgsdapperheid te verzwakken, dagt het Vaderland te redden door een zonderling en ttout beftaan , en den Oorlog in de Franfche Nederlanden overtebrengen. 't Geheim van zijnen toeleg bleef voor de Staaten zelfs bedekt. Naa de posten in Holland, zo goed hij kon , bezet te hebben, fcheen het of hij na Maastricht toog , om die Stad te verlosfen van de blokkeering der Franfchen, Door Spaanfche Hulpbenden yerfterkt, trok hij de Maas over , en noodzaakte den Graaf van Duras met zijn Veldleger de wijk te neemen , en veroverde Valkenburg. Daarop fchieiijk te rug trekkende, floeg hij zich, in Wintennaand , nader voor Charletoi. Te meer hoops hadt hij op de vermeestering, daar deeze Stad zwak

bezet,

(*) Feuquieres Mtm, Hift, & Milt, II, p, 5 &c.

Willem de HL

De pVins

van 0-

ranje

belegerd

"harle-

-oi vef-

;eafsqh.

Sluiten