Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

423

GESCHIEDENIS

Ii£ UI,

Inval der

Franfchen te Zwamtnerdamen te Botte gr auVt,

bezet, en de Bevelhebber, de Graaf de Montaï% uitgeioogen was, omTongeren te befchermen. Dan deeze wist met een list daar binnen te geraaken, eer de linien van omwalling en tegenwalling voltooid waren- Uit gaf der Bezetting moed : hij vertoonde zich op de Bolwerken , liet al het gefchut losbranden, en een Herken uitval doen. De felle koude en vorst belette het voortzetten van de Werken der Belegeraaren. Deeze , en de vrees voor een talrijk Leger, tot ontzet rukkende, deedt den Prins met grooten wederzin te rug trekken ( hij hadt grooter fpijt over 't mislukken van deezen, dan over den toeleg op Woerden j en , fchoon men het beftaan van dat beleg , in 't hart des Winters met geen genoegzaame voorzorg ondernomen , wraakte , woog het medelijden met den Prins de veragting op, weike anders het gevolg is van zulke bedrijven. Binch, waar eene Bezetting van driehonderd Franfchen en Zwitzers lag, nam hij, bij zijne hertocht, in , en leverde het ter plunderinge en aan de baldadigheid der Soldaaten ovejc (*).

Het mislukken van deezen aanfiag , en de afweezigheid des Prinfen, bragt Holland op den oever des ondergangs. De vorst, dia het haare hadt toegebragt tot het opbreeken des belegs van Charleroi, baande den lang gevreesden'weg voor den Vijand over de Rivieren en vcrdionkene'Velden. De Hertog van Luxemburg , een der bekwaamde en on-

ver-

CQ Wagenaar , Vaderl, Hifi, XIV. bl. 227.

Sluiten