Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. 421

vermoeidfte Veldheeren zijner Eeuwe , voerde het bevel in *t Sticht. Hij hadt het plan, om Holland over Vijs te vermeesteren, ten Hove fmaaklijk weeten te maaken. Zo ras de koude begon, verzamelde hij de Bezettingen der Gelderfche en Sticht fche Steden. Omtrent deezen tijd hadt hij een ftroop laaten doen tot bij het Dorp Kamerijk , niet verre van Woerden , om goede kundfchap te verkrijgen van de Landsgefteltenisfe indeezen oord* Zints den zeventienden van Wintermaand nam de vorst der» maate toe, dat, binnen weinig dagen, het ijs overal in ftaat fcheen te zullen zijn om het Krijgsvolk veilig te draagen. Eene algemeene ontftehenis beving de harten der Landzaaten : en, daar men geen Volks genoeg hadt, om de posten naar eisch te be* zetten, gaf men allerwegen last , om het ijs opentebijten. De vrees nam toe op het welgegronde ge» rugt, dat verfcheide Roomsch • Catholijken zich aangebooden hadden, om den Franfchen voor gids tê dienen.., ; . , .

De Hertog van Luxemburg too^ op weg, aan het hoofd eener Legermagt, die begroot werdt op ne* genduizend Knegten en tweeduizend Paarden , uh> gekoozen Volk, en de bloem der Franfche Krijgs» lieden. Op den zevenentwintigften van Winter* jnaand-trok hij, tusfchen Oudewater en Schoonhoven door, tot Woerden. Het maakte in één nagt zo veel ijs, dat het onmogelijk was met bijten den toegang te weeren: ook ontbrak het hier aan manfehap, daaï aan werktuigen, om de daar op gemaakte ichikkim

gei

WlLLSW

Da UU

j

Sluiten