Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422

GESCHIEDENIS

gen te volvoeren. Dit beangftigde de gemoederen op de Plaatzen , meest aan den inval bloorgedeld, In den Haage, eene opene Plaats , verwagtte men nies dan'vervvoebting, en alle de rampen des Oorlogs , indien de posten niet bewaard konden worden.

Eenig Paafdevolk , onder Milac , ging,; Op liet bevel des HertëgS, na de groote Wierikken, bezinden den Rhijn , om te onderzoeken of het ijs flerk genoeg was tor het draagen der Ruiterije ; doch het werd te zwak bevonden. Hij zelve was, langs de noordzijde van den Rhijn, getrokken tot bij Bodegraave. De Graaf van Koningsmark g wien die post was toevertrouwd, verliet dezelve op heteerfte gcrugt van de aannadenng der Franfchen , eh trok tot de Góudfche Sluis, waar hij, volgens last van de Gemagiigden der Staaten, des noods, mogt henen wijten, te rngge. Zonder tegenkanting kwamen du- de Franfchen te Zwammerdam ; maar eén fchiélijk opkomende dooi hadt reeds den Rhijn hier geopend , en de Brug was van de zuidzijde dier Ri= v.ere dpgéWaald*. Eenige Franfchen voeren met Vaartuigen over: doch het Dorp, niet alleen van het ftiéerendeel Her Ingezetenen, maar Ook van de weinige mani'chap, ter beveiliging van de.Brug gefield, ferhaten z-jnde, werd in de asch gelegd. De Schub ha met leeyensmidfelen, daar liggende j ffaken zij '\È hiand. DOÊh de dooi en de nedervallende ratté meeuw maai. erf ne wegen onbruikbaar , om dieper ;n Holland dooitedringen ; des toog de Vijand, den

hoo-

ïWttiM

»B II».

Sluiten