Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426 GESCHIEDENIS

Willem

DE III.

Van de wreei heden, door de Franfchen te Bodegranveen Zwammei dam gepleegd.

*,

v

\

f' £: al d

21

§

ie

De Franfchen, de Werken aan de Nieuwerhrugge geflecht hebbende, kwamen , 's avonds , weder te Woerden, van waar het Leger terflond na de Steden keerde, waar het in bezetting gelegen hadt(*). De meeste Gcfchiedfchrijvers, van deezen tocht na Bodegraave en Zwammerdam gewaagende , fehijnen het hart te willen ophaalen in het fchilderen vaneen alleraffchuwelijkst Tafereel. De Hertog van Luxemburg zou zijne Knegten tot die gruwelen aangemaand

heb-

St. Andries aan Prins Mauïuts van Oranje overgaf , uit ?ene wederwraak tegen de Spanjaarden , die hem , nevens zijnen Vader Jean Genlis Hange.t d'Yvov, inden aare MDLXX11 , wanneer dezelve , met de Franfche Hulpbenden , tot ontzet van Bergen in Henegouwen twara , gevangen namen , den Vader op 't Kasteel van dntiverpen wreedlijïc vermoordden , eö hem verpligtten

mder de Waaien te dienen. De Generaal Yvoy,

üen wij , vervolgens , zullen aantreffen als Bevelhebber an het belegerd Quesnoy, was de ouefta Zoon van den oornoemden Maximiliaan, reeds op zijn negende iar door den Prins van Oranje met eene Compagnie betvolk begiftigd , en hadt de eer, de derde van Vader >t Zoon te zijn, die de wapenen voor den Staat droeg, 1 wiens Vader reeds alhier ten Lande, in de Willemftad, waar PVicolaas Commandeur was , is gebooren gewor1;n. Wij plastzen deeze aantekening uit een medegedeeld :er eg: berigt, tót wederlegging van eene verkeerde opiïve, als of deeze Generaal een Fransenman van gebocr, en, om den Godsdienst , uit Frankrijk geviMgc was* O) CüsiERos, Hijl.Ferh. bl. 339,

Sluiten