Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436"

GESCHIEDENIS

Willem

DE UI.

]

i 1 i 2 li tl v

Z te ri<

bi

te be. Ac ftl

!

en Eed tc zullen betragtep. fiijzon£,er ^ hadden de woorden gemaakt, „ dat'er voor den !af„ hartigen niets zo gevaarlijk zou zijn a's de Havenen „ van den Staat." Veelen herhaalden dezelven en het Heldenbeflüit was, te winnen, oftejhrven{^!

Prins Robert voerde het bevel over de Engelfche en de Graaf- d'fisxuézs over de Franfche Vloot' Het Witte Esquader, uit FratofcheSchepen beftaande, hadt den middentocht, terwijl de Engelfche de voor- en agterhoede vormden: eene fchikklng wel^ de eerstgemelde noodzaakte, geene enkele t'oekij. ters te weezen, gelijk in den voorleden iaare De Franfchen hadden voorheen maar dertig Schepen lochnu veertig, behalven de Branders, tot verfter! :mg der Vloote aangebragr. De Bevelhebbers wa< en afgengrer geworden op Zcegevcgren. Voordee, en wisten zij geene Linie van Bataiije te Vormen' ■aar hunne kundigheid bepaalde zich,om roe: Schip' ■gen Schip te flaan. Zij hadden nog niet. geleerd :ele Schepen, in (hg-orde te doen zeilen, en op ee de krijgsbéweegjngen der Legers ten Velde na volgen, waar de afgezonderde Regimenten cl'tanT onderlteunen en helpen. Lodewijk de XIV andde van begeerte, om eene ontzaglijke Zeeman hebben, en wist in zijne Otiderdaanen de denk* ïlden van grootheid , welken hij koesterde, interten. De Franfchen volgden als 't ware de voetppen der Romeinen , die, in één jaar , Van de

*\ -a Car. J anAKDT, Leeven van de Ruiter, bl. 77;—, 793,

Sluiten