Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN. 4<H

liet gaan, Rak 'a Lands Vloot, met het begin van Hooimaand, na de Engelfche Kust over, en vertoonde zich,tot ontzetting der Vijanden,voor Hartvich , de veréenigde Vlooten , die de Rivier de Theems hooger opgeloopen waren , vergeefsch ten ftrijde uitdaagcnde. Zwaare ziekte onder't Scheepsvolk noodzaakte de Ruiter na de Vaderlandfche Kust te keeren.

Met veel moeite hadt men in Engeland de Vlooten weder gereed en bemand gekreegen. Zij Raken voor het einde van Hooimaand in Zee. De Ruiter Keilde ze te gemoet; doch zij fcheenen een gevegt te fcbuwen, en hielden af. Dit vreemd gedrag eener zo veel Rerker en op nieuws voorziene Vloot kon de fchrandere en opmerkzaame Zeeheld aan geen gebrek van moed toefchrijven: hij kreeg argwaan op eene Krijgslist, om hem van de Zeeuwfche Kust aftelokken, en deeze bleek naderhand welgegrond geweest te zijn, dewijl 'er Landvolk ingefcheeptwas, om eene landing te onderneeraen, in gevalle de Vloot van de Kust kon verwijderd worden. Om deeze te dekken , zeilde hij weder na Schooneveld. —- De veréénigde Vlooten naderden den Hollandfchen Wal, en zeilden tot aan de Helder en Texely zonder ergens eene landing te onderneemen, fchoon zulk een vertoon de harten met onrust vervulde, en het kloekmoedig befluit, aan des Ruiters boord,voor Sckireningen , ia tegenwoordigheid en met toeflemming zijner Hoogheid, genomen , te wege bragt, „ dat „ men de Vijanden, hoe eer hoe liever, behoorde

PIL Deel t Sti H *«

WlIXSM DE III.

Vergeef, fche uk-

der vijandlijkeVlootea9

De «IJS andlijlce Vlooten voor onze Kusten , en . de flag bij Kijkduin^

Sluiten