Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 GESCHIEDENIS

WjtXEM BE lil.

]

J t

1

Gezanten hadden afgevaardigd, doch dat men deezen te Hamptoncourt in verzekering gehouden engehoor geweigerd hadt. — Dit alles , en het volQuuren des Oorlogs hadt hen in 't einde genood«akt, verdeedigende Verbonden aantegaan met het «Ucrdoorlugtigst Huis van Oostenrijk , die gewisfe** vau gevoige« *>uden zijn , en uit hoofde ^ wtiktn Spanje den Oorlog reeds aan Frankrijk verklaard hadt. — Zij wilden , nogthans , eer het kwaad ongeneeslijk wierd, zijne Majefteit alle voldoening wei aanbieden, welke hij met reden begee. ren kon. En, dewijl een algemeene Vrede tegenwoordig zeer bezwaarlijk getroffen zou kunnen worden, zouden zij zich gelukkig agten , indien zijne Msjefieit zich kon laaten beweegen tot het fluiten van een bijzonder Verdrag, en wederkeerde tot geroelens, waar in zij hem, voorheen , met vreugde gezien handen; in vast vertrouwen , dat de verzoe Hing, ééns te wege gebragt, voor altoos zou dun :en (*■). u

Deeze Brief, die het gedrag der Staaten , ten opügte van zijne Groot-Brittannifche Majefteit ge«ouden, klaar voor oogen ftelde, als mede hunne angevrende poogingen tot het voorkomen eener Vredebreuk, werd in Engeland verfpreid ten tijde, at het Parlement vergaderde. De voorheen oorjgzagtige Staatsdienaars vreesden : en men deedt en Koning onaangenaame eifchen.

Onder

(*) Heil. Mare. i£73, y,

Sluiten