Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üMl NEDERLANDEN. 449

Onder bemiddeling des Konings van Zweeden, was 'er te Keulen eene Vredes - onderhandeling aangevangen. De Afgezanten diens Konings , Pieter Sparre en Eduard Eberstien, kwamen, met den aanvang des jaars MDCLXXIU, in den Haag, en Relden den Algemeenen Staaten voor , dat de Koningen van Frankrijk en Groot-Brittanje genegen waren tot den Vrede ; dat zij Duinkerken tot eene handelplaats voorfloegen; als mede dat GrootBrittanje gezind was, terwijl men handelde, een RilRand van wapenen voor drie maanden met de Staaten te fluiten. Zij betuigden , tot den Vrede genegen te zijn; maar noch Duinkerken tot eene handelplaats te verkiezen, noch in den voorgeflagen wapendilftand te bewilligen. Naa veel over- en wederfpraaks, werd Keulen tot de handelplaats benoemd , en de Oorlog ondertusfcheu voortgezet. De Zweedfche Middelaars deeden eenige Vredesvoorflagen; doch zij kwamen den Staaten, den raad zijner Hoogheid ingenomen hebbende , te hard en onaanneemelijk voor. De onderhandelingen duurden egter tot het volgende voorjaar , wanneer zij plotsling werden afgebroken (*).

De Staaten begonnen op een hooger toon te fpreeken , dewijl hunne zaaken een gunstiger aanzien kreegen. Lodewijk de XIV, langen tijd Europa doqr zijne onderhandelingen in flaap gezust hebbende, maakte het wakker door het misbruiken zijner

over-

(*) Wa«r»aa£ , Vaierl. Hifi. XIV. bi. 243 enz.

K5

Willem de 111.

VredehtndellMtc Keulen.

Verbintenisfen der Staaten met De. tic marken, den Keizer en Spanje.

Sluiten