Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

DE lil.

De Franfchen verhatenHoliand.

i I

I

45° GESCHIEDENIS

oerwinningen. Christman djc V, Koning van Denemarken, floot met de Staaten een Verbondvan onderlinge befd erming (*). De Keizer beloofde, de algemeene zaak te zullen blijven voorthan, en een Leger van dertigduizend man op de been te zullen houden (O, Spanje verbondt zich , in openbaaren Oorlog te zullen treeden met Frankrijk ; en de Staaten, om geen Vrede met Frankrijk te maaken , voor dat zijne Catholijke Majefleit herfield ware in 't bezit der Plaatsen , hem , zints den Py veneefchen Fr ede, door Frankrijk ontnomen, ten ware men het onderling, tot bevordering des Vredes, anders mogt geraaden vinden: ook zou Spanje den Oorlog verkiaaren aan den Koning van GrootBrittanje, indien deeze door geene zagte middelen zich liet beweegen tot het fluiten van een redelijken Vrede (.§).

Frankrijk, zijne groote verwagtingen, van'tgeen ter Zee zou gebeuren, te leur gefield vindende, bepil de Engelfehen te wantrouwen, en verbeeldde rich , dat zij niet alles gedaan hadden, wat zij zoulen hebben kunnen doen. De Koning fcheen van ïu aan aftezien van de vermeestering van Holland welke, in 't eerst, zich zo gemaklijk opdeedr. Hij ïadt de Werken te Maastricht niet herfield , of hij

deedt,

(*) Du Mont Corps Diplom. Tom, VIL P.I.p.393. (t) Zie aldaar, b'. s42.

(§J| Zie aldaar, bh 24.0. en Secr. Refol. Hall. 1673. t 370.

Sluiten