Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

de III.

De Frtm • fchen verbaten de Ver'iinig de Gewesten.

460 GESCHIEDENIS

eerfte gelegenheid, om een kans ter bemagtiging van een ri jken prooi te waagen. De Franfchen verlieten terftond hunne posten langs de Fcgt, en namen de wijk na Utrecht, waar door Am ft ei dam eene ruimte kreeg, welke die Stad in meer dan een jaar tijds niet genooten hadt. Zijne Hoogheid voegdè zich bij het Spaanfche en Keizerlijke Leger met het zijne , en bemagtigde, eer de Veldtocht des jaars MDCLXXIll. ten einde liep , mét hèt veréénigd Leger Bon (*).

Naar den den Franfchen zo fpoedig ontweldigd, en verfcheide Plaatzen in het Keurvoiftendom Keulen ingenomen , zijnde, waren de Franfchen, dewijl alle gemeenfehap tusfchen Frankrijk en de Ferèénigde Gewesten was afgefneeden, genoodzaakt hunne vermeesteringen nog fchielijker te verlaaten, dan zij dezelven gemaakt hadden. Zij deeden het egter niet, dan naa , door gedreigde plundering, de aanzienlükfte en mindere Steden eene zwaare brandfchatting afgepetst te hebben (f). . De Zegeboog, aan de Poort van St. Denis, en andere gedenktekens der vermeesteringe, waren nauwlijks voltooid, of de aangeduide vermeestering was verlaaten. De Hollanders hadden, geduurende deezen inval, den

roem

(*) Valkenier, II.bl. 480 — 495 en 585. Costksus, bl. 376.

(f) Feuquier.es Mem. Hifi. & Miltt. Tom. I. p. 11a. 341. Valkenier, ih bl. 33 5°4- 51?. 633. 66*.

809 835. Tweejaarige Cefeh, bl. 141.

Sluiten