Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 463

de voorfpced der wapenen beantwoordde geenzins aan de opgevatte verwagting.

De Oorlog was nu in Duitschland en de Spaanfche Nederlanden overgebragt. De Staaten , verpligt, als Bondgencoten, den zodanigen bijftand te bieden, die hen verlost hadden van het deerlijk lot, om het vuur des Krijgs voornaamlijk ten doel te ftaan , Relden alles te werk , wat eene regtmaatige dankerkentenis vorderde. Zij bragten een magtig Leger ten velde. De Koning van Spanje, verzekerd van den onverzoenbaar-en haat des Prinfen van Oranje tegen Frankrijken overtuigd van de noodzaaklijkheid, om den twist over het opperbevel tc voorkomen, hadt dien Vorst, ten blijk van agting en vertrouwen, het Opperbevelhebberfchap over '% Spaanfche Krijgsvolk in de Nederlanden opgedraagen. Welk een omkeer van zaaken, wanneer men zich de tijden van Philips den II. herinnert ! De Prins van Oranje deedt zijn Volk , vroeg in 't voorjaar , bij Bergen op Zoom zaïnentrekken s en begaf zich, omtrent het midden van Bloeimaand , in perfoon derwaards : hij trok, eerlang, na Duffel, bij Mechelen, om zich met dc Spaanfche Krijgsmagt te veréénigen. Een gedeelte van 's Keizers Leger 3 onder bevel des Graaven de Souches , een Soldaat van fortuin, die door zijn beleid en dapperheid gevorderd was tot een post, verre boven zijne geboorte, wist, door een weibelegden mars, de Franfchen op de Grenzen te ontwijken , en zich , niet verre van Leuven, waar de Spaanfchen en Staatfchen zaL 4 nua-

Vln.tui DE UI.'

Slag van . Sencf.

Sluiten