Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeji NEDERLANDEN. 460

zelve op dien dag in 't heetst van 't gevegt geweest, toen hij zag dat het gevegt zo bloedig wierd, dat het 'er op aan kwam, om alles te verliezen of te winnen: drie paarden werden onder hem doodgefchooten. -—■ Meermaalen heeft men CoNDé. befchuldigd, dat hij, in de hitte des ftrijds, zich zeiven niet genoeg bezat. In den flag bij&m^het eerRe voordeel behaald hebbende, beval hij den Ridder de Fourilles, Lieutenant-Generaal, dat hij den Prins van Oranje zou gaan aantasten, die nu voordeeliger dan in den beginne gelegerd was. De Veldoverde betuigde gereed te zijn, om dit bevel te volbrengen ; maar herinnerde CoNDé de voordeelige ligging des vijands , en hoe het veel volks zou kosten, iets tegen hem te onderneemen: waar op de Prins antwoordde : dat hij hem niet om raad - vroeg, maar gehoorzaamd wilde zijn; en dat het die dag alken niet was, waar op hij hadt gemerkt dat de Fourilles liever redenkavelde, dan vogtl^

De Graaf van Stahrembekg, in den aanvang des Veldtochts met deh Prins aan tafel zittende, en den Wijn niet naar zijn fmaak vindende, beloofde zijne Hoogheid, dat hij hem dien, voor 't einde van Cen Zomer, bet; r in Champagne zou doen drinken. Stahhemberg verzogt, dat hij zijn woord wilde houden. Hij werd in den (lag bij Senef gevangen genomen, en met een groot aantal andere Bevelhebbers na Rheims gevoerd. Hier fmaakte hem de Wijn uitmuntend; en, op de gezondheid van den Prins drinkende, zeide hij: ik heb altoos veel op zijne beloften vertrouwd,

Willem

de 1Ü.

Sluiten