Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

472 GESCHIEDENIS

Gevolgen van het ruimen der Ft an fchen uit deeze Gewesten.

f

i

Negende T ij d p e r. k.

Wederveréêniging der Zeven Gewesten, en ver* gl ooiing van 't Stadhouderlijk gezag.

1D)e Prins van Oranje , met de Stadhouderlijke Waardigheid bekleed op een tijdfiip , wanneer het Gemeenebest ten val neigde , en daar voor behoed bleef, werd aangezien als de Redder en Behouder des Volks. Het Gemeen , de andere oorzaaken , meer dan die verheffing , kragtig werkende, om de Franfchen hunne gemaakte vermeesteringen te doen verlaaten , niet ip aanmerking neemende, hieldt alleen het oog gevestigd op dien Vorst ; en, den Stadhouder, door 't zelve verheven, aanziende lis zijn eigen werk , fireelde het zich met het denkDeeli, van d:e omwenteling bewerkt te hebben, en fcóreef aan hem den voordeeïigen keer der zaaken toe. Het vertrek der Franfchen uit de drie te oudergebragte Gewesten fchonk hem eene gunstige gelegenheid tot vermeerdering zijns gêzags. 't Zal der noeite waardig weezen, in een afzonderlijk tafereel ;e vertoonétt, welk een invloed dit vertrek en het ïezpg des Prinfen van Oranje hadt op het bijzonder Deltour deezer Gewesten.

Nauwlijks waren de Franfchen buiten de Poorten im Utrecht. of de Regeering deedt dezelven (luien. Het Oranje-vaandel woei van den Doms Téren-

Sluiten