Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474

GESCHIEDENIS

Leden der Vroedfchap , die nog op het Stadhtrs bleeven, liet aanzeggen, dat het zijn wil was , en dat zij na hunne huizen zouden hebben te vertrekken (*), — Ten zelfden dage vervoegden zich

vijf

(*) Mem. van V gepaster de te Utrecht 1673, gedrukt 3679. bi. 43-4S- Verhaal van de verandering der Regeeringe te Utrecht in 1673. Mf. Men zie ook Mi.mcrie: van V geene gebeurd is ontrent de Regeering en Besetting van Utrecht in den jaare 1673, even voor, bij en aanp.or.ds r.aa den uittocht der Franfche Militie, in den Pest van den Neder-Rhijn , No. 204 en 205. ?)s mede het Hiftsrisch Verhaal van de geweldige behandeling , de Provintie en Srad van Utrecht aangedaan ir. de jaaren 1671 - 1674. gedrukt 1784. bl. 36 enz. Het Request, of fchriftlijk Verzoek der Burgerije , beeft tij zeer weinigen in manufcript berust, doch is gemeen gemaakt iu de a!?ins leezenswasrdige P/eideye in de zaak van de Post van den Neder-Rhijn , te Utrecht 1783 uilgegeeven: eu luide van woord tot woord:

Copia van d''Originele Requeste, berustende in het Cabinet van 'den Heer Graaf van Hoorn, den 25. Nov. 1673. geprejentcerd.

Aan zjjke Excellentie, den Heere Graaf van Hoorn,

„ Geven zeer ootrnoediglijk te kennen de voornsarafte „ Burgert en Ingesetenen der Stad Utrecht, dat zij Sup„ plianten, ten dienste van Gcdes Kerke , zich genood-

„ zr.akt

WlLLFM Dit 111.

Sluiten