Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDER. LANDEN. 475

vijf Gemagtigden der Algemeene Staaten te Utrecht,

en

„ saakt vinden, zijne Excellentie mits deezen te remoTi„ ftreeren, hoe dat de jegenwoordige Regenten, van tijd

tot r;jd, de gemeene zaaken van deeze Provincie zeer j, kwalijk hebben gehandhaafd en beflierd, zoekende meer

haar eigen intresfen voordeel, als den welftand haa-

rer Burgeren en Ingezetenen: dat zij ook haar zoover„ re hebben vergeeten , dat zij zich onderwonden heb„ ben , Godes Leeraaren en Dienaaren te mishandelen, ,v en, buiten reden, op eene abominabele manier , van „ haar dienst aftezettsn, maar ©ok deze Stad en Provincie ,, te ontzeggen , ende dat dezelve diensvolgens zijn vijan-

den van Godes Kerk: dat zijde zaken vanfinantiezeer „ kwalijk gemanieerd en in 'c wild hebben laten loopen; „ dat zij daarenboven zig onbekwaam hebben gemsakt* „ om ten dienste van den Lande een Stadhouder te kon„ nen verkiezen, zonder haare zielen met mijnédigheid to 9, bennetten, als hebbende zig- bij folemcelen edeverpligt

nooit tot het maken van een Stadhouder te zullen tre„ den, en diensvoigens het Eetiwig Edict hebben helpen „ maken ; en alzo zodanige enorme onderdrukkinge vart „ Godes Kerke en Dienaars, mitsgaders kwade regeringé „ van Policie en Finantie niet langerbehoorde getolereerd „ te worden , noch haar ook de Charters of Papieren lari» ,, ger re worden toevertrouwd , verzogten overzulks de „ Supplianten zeer ootmoedeiljk, dat het zijne Exeellen,j des goede bliefte zij,de jegenwoordige Regenten t« li„ centiè'ren ende verlaaten, en wijders zodanige aanieftel» „ len, waar door Godes Kerke} Policie en Finantie b^ „ ter mag worden gedirigeerd ende gehandhaafd , gcquiM k J lu

V/ir.r.e-vi lil

Sluiten