Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;DEK. NEDERLANDEN. 481

, men. niet rang onttrekken, ten zij ten vollen mij " daar van ontllaande ; zo verklaar ik bij deezen voor God , tot ontlasting van mijn gemoed , en ter verantwoording van mijn gedrag aan het te',' genwoordig en toekomend Gedacht, al het on" wettige in deezen te laaien voor rekening van hen , „ die 't zelve hebben bewerkt , en zo lafhartig de „ Hoogheid, Souverainiteit , Vrijheid en Vöprreg„ ten van een vrij Volk , aan hunne zorge toever'/trouwd, hebben overgegeeven, of toegeitcmd in „ hunne bedieningen te worden opgefchort. —■ Door dit gedrag in de onmogelijkheid gefteld, om „ te blijven volharden in mijn ftandvasrjg betluit, " zo wil ik mij van nu af vervallen rekenen van alle \\ mijne ampten en bedieningen, dezelven weder leggende in den fchoot en handen van hen , uit dewelken ik dezelven bekomen , en in dewelkcr ]] ik mijn Eed gezwooren heb , zonder zulks bi; provifie of tot nadere dispofitie te doen , alzo il; nimmer weder eenig ampt of bediening zal aan vaarden, zonder hier door mij te willen onttrek ken aan een geregtlijk onderzoek van mijn gehou " den gedrag, geduurende mijne bedieningen ; waa toe ik bij deezen hftjfa Perlbon en Goederen ver ? binde , om , ten allen tijde , voor mijnen wetti L& Refter treroepen wordende , mij te verani

35 b*-11 ö 0

., woorden (*)•"

Z

(*) Zie in het aangetoogens HiftorUeh Verhaal, Ei qage C.

¥■ 5

•1

.15

5

53

WïlXEM Dfi 111.

\ )

Sluiten