Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£)er NEDERLANDEN. 487

Broeder! te gelijk met mij en alle onze Naabeftaanden in die gemeene elende ingewikkeld , uwe fhndvastigheid en fterkte van geest betoond: en de pijlen van vijandige Menfchen , op u geworpen , konden u niet bereiken, of befchadigén. Naardemaal gijnwen Icevensftaat niet afhanglijk gemaakt badt van de dingen, de geenzins in het vermogen van onzen wil zijn, hebt gij met een meer onverfchilüg en volvaardig gemoed uw ampt nedergelegd dan gij 't zelve op u hadt genomen. Eert amptlooze ftaat en ftille leevenswijze , gepaard met een goed geweeten , voor het hoogde goed in dit leeven houdende, en wars van de begeerlijkheden der Gierigheid enEerzugt, kunt gij ligt die dingen njisfeh , welken anderen op den hoogden prijs ftellen, en de Eerbed.emngen, Mögt - oefeningen , Rijkdommen, als ook de bezitting van alle andere voordeden , die men uit de beweeging en oproerigheid der Burgeren verkrijgen moge , benijdt gij niet aan anderen , van welken zommigen in de hoope verkeerden van veranderinge der zaaken, om dat zij of in een Rillen en gerusten ftaat van het Gemeenebest verkwijnden, of zich door hunne eigene misdaaden verteerden , of wel eene ijdele vergenoeging zogten. Meer zal ik 'er niet

bijvoegen , opdat ik niet fchijne op de Tijden of Perfoonen vergriind te zijn. Deeze dingen agt ik waardig, dat een braaf Man dezelven overweege meteen bedaard gemoed ; nogthans maak ik van dezelven geen gewag, om in uwen lof uitteweiden, maar om aantetooncn , dat gij niet, als van eenige misdaad

be-

Willkm

DE III.

Sluiten