Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

de lil.

488 GESCHIEDENIS

befchuldigd , van uw ampt beroofd zijt; doch dat zulks aan de tijden moet worde:: tcegefchreeven."

Moeten wij, d't Tafereel voor oogeh hebbende, ons niet verwonderen , dat Wagenaar zo koelzinnig fchrijft : ,, Zommigen twijfelden , of de Alge. 3, Algemeene Staaten regt hadden tot zulk eene ver. audering, a'zo zij Utrecht noch te vooren door de wapenen verdeedigd, noch tegenwoordig door j, de wapenen herwonnen hadden ; doch men ver,, Rondt het anders in den Haage (*)." Veelen twijfelden niet, en met het hoogde regt, om het een onwettig be irijf van Heerschzugt en Dwinghndij te noemen , en 't zelve te verfoeijen. Dit te erkennen, vordert de gefciiiedkundige Waarheid , welke geene verkeerdheden verzagt of verbloemt, enzichfehaamt, wanneer zij Willem den III, ten aanzien van Utrecht, hoort verheffen als 's Lands Vader en Verlosfer , als een geliefd en van ons Vaderland zo veel verdiendhebbend Forst (t). Hóe ^cerhij geheel andere, en met deeze bijkans rechtdraads flrijdige, bij. naamen verdiend heeft, draalt elk onpartijdig Leezer van het voorgevallene ten dien tijde in 't oog C§).

Èer

CÓ Waqbiaar, VaJerl.HijL XIV. bh 2^3.

(t) Magazijn van Milit. (lakken, VII D. bl. 232.

(§) Dit onderwerp heeft tegenwoordig veeier aandagt getrokken, vector pinnen bezigheid verfchsft , de rceeste verekssid- en verkeerdheden zijn op zulk een afpand van tijd ontdekt, en worden in den klaarden dag gefield in

twee

Sluiten