Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4js6 GESCHIEDENIS

WiLLKM EE' III.

Het Stad. houderfchap erf lijk verklaard.

de vierde plaats blijft bekleeden in bet Bondgenootl'chsp der Zeven Ferèénigde Nederlanden (*). Het artykel, de Forten betreffende, werd niet ten uitvoer gebrngr. Dan de Prins verkreeg in de drie nieuwlings aangenóinene Gewes'en een gezag , veel gro;>ter dan zijne Voorvaders ooit bezeten hadden.

In Holland was de Gemeenet/estgezihde Partij thans geheel de onderliggende , en 's Prinfen Voorftanders oordeelden den tijd gebooren, omlietStadhouderfchap vast , en in den Stam van Oranje altoosduureudc te maaken, en 't zelve voor 's Prinfen Naakomelingen te beftemmen, indien hij trouwde, en Kinderen verwekte. De Raadpenfionaris Fagel, die veel invloeds hadt op de Regeering van Haartem, houdt men voor den Man , op wiens aanraaden die Staa, in Louwmaand des jaars MDCLXXlV5 des eenen voorllag ter Vergaderinge van Holland deedt. Zij hieven in hun Vertoog de diensten, deer 's Prinfen Voorzaaten den Lande beweezen, in

top. Deeze konden niet gelochend; doch even

rnin ontkend worden , ■ dat het groot aanzien , den Huize van Oranje in het Gemeenebest verleend, tot eikentenis van dezelven [bekte. Men zou , hadt men het durven doen, nog het zelfde kunnen zeggen , 't geen de Staaten van Holland , in den jaare MDCLIV, bijbragten ; doch de tijden waren veranderd.

Zij veronderfielden , dat de Staat als een opper-

magtig

(»3 Van bz Waier Utr. Plakaatb. I. bl. 175.

Sluiten