Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rer NEDERLANDEN. 497

magtig en onafhanglijk Gemeenebest moest gere- '

ge.-rd wotden> doch onder het beftuu!' vandenPrins ven Orane ; dat het Ampt van Stadhouder vveezei.lijk tot die Regeering behoorde, gelijk de Dogen zijn in de Gemeenebesien Venetië en Genua , en gelijk het Protectorfchap in Engeland geweest was bij 'ticeven van Cromweia, en, eenige maanden daar naa, onder diens Zoon: in welken tijd dat Rijk de gedaante hadt van een Gemeenebest. . De vergelijkingen van deeze Ampten zijn niet juist. De Dogen in Italië zijn eigenlijk de Voorzitters van de jïooge Raadsvergaderingen , en hebben die Waardigheid niet in een zeker Gedacht, maaralleen voor hun keven. De naam van Protetïor was een tijtel, dien ülivier en Richard Cromwell, Hoofden eener Partij, die met geweld regeerden , alleen gedraagen hadden; De Stadhouder was ootfprong. lijk de Plaatsbekleder van den Graaf, die alleen iu den naam zjns Meesters handelde, en wiens gezag. den Graaf zelve tegenwoordig zijnde , ophieldt Doch de Stadhouders hebben doorgaans, gelijk dt Gefcbiedenis ter onwraakbaare getuige ilrekt, var hunne AarifteUers meer eers ontvangen, dan zij aar dezelven beweezen.

De Haarlen:[che Gemagtigden merkten op, dat d< Staat, zedert vijfentwintig jaaren , met verfcheid onheilen was bezogt geweest , ter oorzaake van d hardnekkigheid, waar mede* men zich hadt gekar tegen de verheffing van zijne Hoogheid tot de Amr

ten zijner Voorouderen. Indien men eerst na

N 5 de

Vlt,LEM OE UI.

;

t

3.

a

Sluiten