Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49"

GESCHIEDENIS

WjT.I.EM DE III.

Veldtocht van dit jaar gezegd hadt , dat de, Prins verdiende aan 't hoofd der Legermagt van den Staat gelteid te worden, niemand zou 'er zich tegen heuben aangekant, ahhans niet met ten goeden uhflag; doch, de Hemel als vergiamd op 't Gemeenebest te verbeelden , en alie onhei en , den Staat overgekomen, daar aan toetefchrijven, om dat het een Kind, jn de wieg, of in zijne kindfche jaaren , niet tot de aanzien'ijkite Waardigheden verheven hadt, was in de daad ij.lele zwetserij. Die in deezervoege fpraken, toonden mh bedagt te zijn op het heil van den. Staat, dan op liet zoeken van eigen voordeel bij eenen jongen Vorst, die deezen zwijmeldrank der Vleijerije greef'g indronk , en het Erftiadhouderfchsp als een dierbaar pand voor zijn Stamhuis aanzag; want het Hot des voorftels der IJaarlemmeren behelsde: Of het, naa dit alles rijplijk overwoogen te ,, hebben, niet best zou zijn ,■ vasttellellen . dat, „ zijne Hoogheid trouwende, en Mans-oir naalaa„ tende, dit hem in het Capitein - Generaal fchap en „ Stadhouderfchap zou opvolgen." —■ De tdeJen verklaarden zich gereed, om 'erop te belluiren, als de andere Leden gereed waren. Geen der Steden hadt 'er iets tegen : eenige oordtelden , nogthans, befcheid {e motten doen ; zommige Remden terftond \n den voorOag toe; en eenige bedankten Haarlem vqor den (Wel openend en ijver. De vocu> (lag werd, den tweeden van Sprokkelmaand, in een Peduit veranderd, en, metéénpaarigeRemmen, be» pqten , het Stadhouder-, Capitein - en Admiraal-

Ge-

Sluiten