Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Ba 111.

510 GESCHIEDENIS

„ beid en verdrukking ter hand genomen werd, „ doopte men vrst met den naam van voor/laan der ,, Vrijheden en Voorregten van de Landen ; terwijl „ de zogenaamde Voorftanders der Voorregten en „ Vrijheden flegts Voorftanders van hunne eigene „ grootheid en aanzien waren, zich verhieven bo„ ven hunne Medeburgers, en zich op allerlei wij„ zen drongen in 't bewind, de Regeering derSte„, den fchikkende naar hun zin, zonder veel agt te geeven op de Privilegiën. —- Hij hadt zich, „ daarentegen, tot het begin van den tegenwoordi„ gen Oorlog toe, alleen tot lijden en verdraagen „ moeten fchikken; doch daar* naa getoond, dat hij ,, zijn goed , zijne eer en leeven niet te waardig „ hieldt, om het Land bij zijne Vrijheid, Voor„ regten , Koophandel, Zeevaart en Middelen te bewaaren. Wien kon het vergeetcn zijn , hoe „ zeer veele Regenten , toen het , in den jaare „ MDCLXXil, aankwam op het voorftaan van de „ Vrijheid en den Godsdienst met goed en bloed, belloten en getragt hadden , op zeer fchandelijke ,, voorwaarden te verdraagen met den Vijand, en hoe 3, zij, die het méést gefnoefd hadden van't voorftaan ,3 der Vrijheid, de voorbaarigften waren geweest, om een Verdrag te fluiten, waar door Godsdienst, 3, Vrijheid, Voorregten, en alles, opééns, nuver„ looren geweest zouden zijn ? Wien was het onbe3, kend, hoe hij, zich verlaatende op de gunst des „ Almagtigen , deeze fchandelijke Onderhandeling, 53 zo veel in hem ware, hadt tegengeiproken en be-

« let?

Sluiten