Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. 511

„ let ? fchoon hij, door het aanhouden van den „ Oorlog, in zijne eigene Goederen, voor zo verre „ dezelven in andere Landen gelegen waren , meer

leedt , dan iemand van 's Lands Ingezetenen. „ Elk wist, dat, toen de Vijand, daar naa, onder „ de voorwaarden des Vrecles, wilde doen dellen,

dat hem de Opperde Magt der Landen zou afge9, daan worden, hij zich even fterk hadt aangekant „ tegen zulk een Vrede, 't Was , daarenboven, 9, openbaar, hoe hij , in den jaare MDCLXXII, „ toen de Burgerij, misnoegd op haare Regenten, „ dezelven allen wilde veranderd hebben , zijn best „ gedaan hadt, om de gereezene Onlusten te dillen, „ zonder zich te willen bedienen van deeze gelegen„ heid, om meerder gezags te verkrijgen , 't welk

„ hem anders zeer ligt te doen zou geweest zijn.

,, Zou hij dan de Souverdtniteit nu zoeken, daar hij „ ze afgeflagen hadt, toen ze hem werd aangeboo„ den , en geen meer gezags begeerde, toen hij 't „ ligtlijk verkrijgen kon ? Zo hij, door 't aanneeS) men der Souver ainiteit van Gelderland, de andere „ Gewesten hadt willen opwekken, om hem derge„ lijk eene opdragt te doen, kon hij ze immers aan„ vaard hebben , zonder de Staaten deswegen voor, af te raadpleegen. Dij wenschte daarom wel te „ weeten, welke daad hij onweetend mogt begaan „ hebben , waar door hij zulk een argwaan verwekt

„ hadt. De Leden hadden hem dienst gedaan,

„ met hem te raaden naar hunne meening, en hun,3 nen raad met redenen te bekleeden; maar hij beO 4. » Waagde

Willem

de ui.

X

Sluiten