Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%is. GESCHIEDENIS

WlT.LEM PE UI,

I

,, klaagde zich al'e-n , dat men hem hij 's Lands a, goede Ingezetenen bezwaard hadt met haathjke „ vermoedens. Immers hadt hij de aanbieding der ,) Geiderfchen, zonder aarzelen, en eer hij den brief a, der Staaten van Zeeland omvamen hadt, van de „ hand geweezen , o' a fgezien hij tot het tegen„ deel geraaden was door zeer veele Le-den der aq,, dere Gewesten. Ook hadt hij nooit genegenheid „ tot zulke Waardigheden g..t)ad , en hij kon de 3, S aatèn verzekeren, dat zijn afkee-r daar van nooit „ veranderen zou, — Voorts twijfelde hij, ofhet voorbeeld vanGioEON we! genoeg op hem pastte, „ 't Ware zeker te weufchen , dat al het Volk zich „ zo gedroege, dat het den naam van Gods Volk 9, met regt draagen mogte. Maar men hadt voorheen doen zien, dat men op de Erfenis des Hee8, rkn zo veel ftaat? niet maakte, toen men kon „ goedvinden, de drie Gewesten, die zo gelukkig ,, tot het Verbond herbragt waren , overtegeeven aan een Vijand, die eenen Godsdienst beleedt, ^, ftrijdig met den waaren Hervormden ; minder „ zwaangheid maakende in zulk een aflrand , dan „ men nu hadt opgevat tegen hem, om dat Gelder33 tand hem de Waardigheid van Hertog en Graave ,, hadt willen opdraagen, onder beding, dat hij dat „ Gewest bij de Unie bewaaren zou. Uit zulk een gedrag mogt men verder du ren, dat eens zou 5, kun.'en bewaarheid worden, 'tgeen Gods Woord „ van 't Ib is Gideons getuigde , dat, naamlijk, i? de Kinderen Ifra'èls niet dagten aan den Heer

„ hun-

Sluiten