Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&2k. NEDERLANDEN. 513

„ hunnen God, die ze gered hadt uit de hand van „ alle hunne Vijanden van rondsomme , en dat zij „ geene weldaadigheid deeden bij den Huize Je.ru, bals, dat is Gideons, naar al het goed, dat hij Z aan 1 [rail gedaan hadt; te meer , om dit «ij Uier „ van, ten aanajene van de diensten zijner Voor„ ouderen, ook in Zeeland zulke leevende blijken 9, ondervonden hadt. Doch hij ho-pte liever . dat „ G00 zijne goede inzigten verder zou zegenen, en „ dat de Kwalijkgezinden door den tijd zouden geaeezen worden van de verkeerde indrukzels, door 11 hen opgevat; terwijl de genegenheid, die verfcheide goede Regenten en veele goede ingezetenen hem toedroegen, hem nooit zou doen verüappen

„ in den ijver, om den Staat weltedoen. Op

„' dit alles hadt hij zich wat breeder moeten uitlaa. ten, om dat hij bevonden hadt, dat beiden, de , Brief en het Beiluit der Staaten van Zeeland, met de verfchillende gevoelens der Leden , door den druk gemeen gemaakt waren, en aan Kwaljkgezinden gelegenheid gaven om het Volk inteboezel, men , dat zelfs eenige Regenten argwaan tegen „, hem hadden opgenomen (*)•"

Welhaast verfcheen dit verdeedigend Antwoord in openbaaren druk, en werd overiil verkogt; doch he baarde bij veeien eene tegeuovergeltelde uitwerking, dan zijne Hoogheid en de zijnen verhoopt hadden

We

(*)Tmejaurige Cejjch. bl. 473-478- lMl- Msr-ur S675. bl. 4>

O 5

IVlLI EV DE UI.

i

Sluiten