Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 517

M zouden ingeboezemd hebben, hier van weet ik met „ geen meerder zekerheid te fpreeken, dan van het „ ontwerp zelve. Maar ik ftel vast, dat, indien 4, bij aanraaders gehad hebbe, deezen allen niet jong 3, waren: niemand twijfelt, of Fagel was van dat „ gevoelen , en de Heer Beverninge , die voor „ één der ijverigfte vooronders des Vaderlands ge-

houden wordt, heeft mij gezegd , den Prins tot „ het aanvaarden der aanbiedinge geraaden te heb„ ben, 't geen ik van hem niet verwagt hadt , zo ,, hij 'er eenig gevaar voor zijn Vaderland in gezien „ hadt. — 'tZij de Prins, 't zij zijne Vrienden „ deel gehad hebben in de eerfte opening, deswegen „ gedaan, of niet, vast gaat het, daX&e Gel derfehe „ Afgevaardigden , Regenten en Edellieden 'er veel „ belangs bij hadden. Dit Gewest bekleedt in de „ Ferèénigde Gewesten den eerften rang: in 't zelve „ is meer Adcls dan in alle de anderen zamengeno■•{ men : ondertusfehen is het zelve, ter oorzaake „ van de armoede, ontflaande uit een fchraalcn on^ „ vrugtbaaren grond en gebrek aan Koophandel «, van min aangelegenheids, dan verfcheide andere „ Gewesten, en de ftem van Gelderland wordt ah

't ware verzwolgen door die van het rijk en han „ deldrijvcnd Holland. De Afgevaardigden van Gel u derland, ziende dat zij nog minder in tel zouden ,8 weeaen dan vóór den Oorlog, uit hoofde dat hut „ L;md bijkans geheel uitgeput was, ftaande de over 3, beerfching van Frankrijk , dagtetf , geen bete: „ middel te kunnen vinden , om hun gezag flaamii

WlLLBM DS UI.

I

Sluiten