Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der NEDERLANDEN. 5191.

Tiende T ij d p e r k.

Oorlog met Frankrijk en Zweeden. —• Vredesonderhandelingen en Vrede van Nieuwmegen.

odewijk de XIV, zo veele Vijanden tegen zich verbonden ziende , als Holland , Spanje , het grootfte gedeelte des Huitfchen Rijks en Denemarken , en genoodzaakt de rijkfte bemagtigingen te verlaaten , begon de grootheid zijns gevaars te bezeffen: hij nam des zijne toevlugt tot zijdelingfche onderhandelingen , om de Staaten , altoos aangemerkt als de meest belanghebbenden in deezen Oorlog, te polfen. Hij duidde de Stad Breda tot eene plaats des. Vredehandels aan. De Raadpenfionaris Faoee bleef niet in gebreke, om den Prins van Oranje des te onderrigren , die zich tot den Vrede geneigd toonde, indien de Koning van Frankrijk alle zijne vermeesteringen in de Nederlanden wedergaf, als ook die hij voor den Akenfchen Vrede gemaakt hadt , en daarenboven een gefchenk van tweehonderd millioenen Ponden fterlings aan den Koning van Engeland deedt. Een plan, uitgedagt om het eindigen voortekoroen van eenen Oorlog , die met zijne geneigdheid , zijn roem en belang itrookte (*).

Frank-

(*) Feuquier.es Mem. Hifi. &Milit, Tom. I. p.37.

Geneigdheid van Frontrijk tot dea Vrede.

i6rs.

Sluiten