Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Isa. GESCHIEDENIS

WiLL-EM

t>i III.

AV> »!>'-

tot eene handelplaats befte md.

Frankrijk , zugtende onder zijne eige zegepraal, liet het Vredeswerk niet fteeken. Het Voïk kon de zwaarte der belastingen, noodig tot het voeren eens zo wijdtiitgeftrektcn en gevolglijk fcostbaaren Oorlogs, niet draagen, en begon te morrctt. De tngezïtène« Tan Guienne , Langüe'doc c.i Provence Verbonden zich onderling tot het bandhaaveu hunner oude Voorregten, met welken zij veeie nieuwe ias'en ftrijdig hielden: en, tot oprtsnd gereed, hadden zij een Verbond gefloten met de Staaten en Spanje $ 't welk hun verfterking en ondeiftand beloofde. Schoen gezag en ftrafheid welhaast deezen geest des opllands dempten, werd de magt van Lodewïjk daar door verdeeld. Dan die Vorai» de zaaden van misnoegen in veele andere Plaatzen zijns Rijks ziende uitbo: ten, ondanks de zwaare ftraf-oefeningen, blééf tot den Vrede neigen, en de Stad Nieuwmegèn werd tot de plaats des Vredehandels, onder bemiddeling van En* geland, verkoozen. Frankrijk, geheel bereid om onder zulk een gunstigen invloed te handde n,nsm gereedlijk Engeland tot Middelaar aan ; doen de andere Bondgenooten hielden dien Vorst roor te partijdig. Lodewijk de XIV. weigerde zijne Afgevaardigden der waards te zenden , eer men Prins Willem van Furflemberg geflaakt, en het Geld, te Keulen aangehouden, te rug gezonden hadt. Ten anderen drongen de Franfchen en Zweeden fterk op êéne Wapenfchorfing; maar, de Bondgenooten in't ïen en ander deizer punten niet bewilligende , b'eeren de onderhandelingen fteeken , terwijl men, vain

wé-

Sluiten