Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dbs. NEDERLANDEN. 329

kans tegen den Vijand te moeten waagen. Deeze, niet min na den ftrijd haakende, volgde 'er een allerhardnekkigst gevegt , op den achttien van Louwmaand, van 's morgens ten tian tot's avonds ten vijf uuren, waar bij de Franfchen drie Branders, één Oorlogfchip, en veel Volks verlooren. Ons verlies beftondt meest in reddeloos gefchootene zeilen , rondhout , ftaande en loopende wand : één Schip hadt zo veele fchooten onder water bekomen , dat het ten gronde ging, eer het de Haven van Palermo, met behulp van twee Galeien , kon bereiken. Onder de Hoofd-officieren was de Schout bij Nagt Verschoor gefneuveld. Wederzijds gaven de geftreeden hebbende Partijen elkander den onbetwistbaaren roem van dapperheid.

's Volgenden daags voegden zich negen Koningsfcbepen bij de Vlag van de Ruiter ; doch de Franfche Vloot werd met twaalf groote en acht mindere Schepen verfterkt, weshalven zij, zo in getal als ir gtootte van Schepen , ruim de dubbele magt van ee ne Vloot hadden , die wel eenigzins, maar niet vol komen» herfleld was , om in ailen deele dienst tt kunnen doen. Raadzaam keurde men , het gevegi

te ontwijken. De tijd y tot den tocht na d«

Middtnlandfche Zee beftemd, liep ten einde , er geene beloften, geene gefchenken konden de Rui ter beweegen, zijnen last te buiten te gaan. Hi verliet Sicilië; doch, onder deu weg nieuwen las en verlenging van tijd bekomen hebbende, Revend! hij weder derwaards , en zeilde , met de Spaanfch, P 5 Vioc

WlT.T.EM

us Itl.

Tweede tbs, bij rien Berg Eina. De Ruitek-faeu' veit.

;

i. t

Sluiten