Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WlLlEM CE lil.

534 GESCHIEDENIS

irt \ Vloothevelhebberfchap op , en zeilde met de Vloot na Palermo, om het befchadigde te herftellen, en zich van eenige noodwendigheden te voorzien. De Franfchen , dit desgelijks gedaan hebbende, kwamen, ouder het bevel van den Hertog de Vironne, den eerden van Zomermaand , voor Palermo, en ondernamen eenen aanflag, dien zij mogelijk nooit zouden gewaagd hebben , hadt de Vloot nog eenen de Ruiter gehad, om hun het hoofd te bieden. Men fchikte zich in dag-orde , om den naderenden Vijand afreweeren. Naa een half uur vegtens, kapte de Spaanfche Vice - Admiraal zijn kabel, en liet zijn Schip, zonder verder wederftand te bieden , tegen het ftrand drijven. De Franfchen voerden hunne Branders aan, waarop dcandere Hollandfche en Spaanfche Schepen, uit vrees voor dezelven , desgelijks hunne ankers kappende, in wanorde geraakten, en door elkander dreeven. De Vijand kon de Branders nu op de voordeeligde wijze bedeeden, en werden 'er drie Hollandfche en zeven Spaanfche Schepen , met twee Galeien , de brandoffers van denzelven. De Hollanders weerden zich in dien verwarden ftaat dapper , en vogten op zulk eene verwoede wijze, dat de Franfchen eindelijk afhielden , geen kans ziende iets meer te vérrigten. Zeer waren de Schepen befchadigd : en , een klein half uur voor 't eindigen van 't gevegt, fneuveldede Vice-Admiraal de Haan. Men hadt reden , om over de bloobartigheid der Spaanfche Bevelhebbers te klaagen, alsmede dat het gefchut der Stad en 't

Kas-

Sluiten