Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55^

GESCHIEDENIS

Wir.i fm

de HL

I

Cetdê rti Houchain fiooi iie Fran' jchtr. veroverd.

te Velde trekken, zonder na voeradie voor de Ruiterij te wagten , of de flrengbeid des jaarfaizoens voor het Voetvolk ie vreezen. De Spaanfche Krijgsknegren, in tegendeel, bevonden zich, door gebrek aan voorzorg en éénsgezindheid , in zu'.k een jammerlijken ftaat, dat zij geen fchielijk opkomende onderneeming konden onderneemen , of het noodige verstrekken aan de genen, die hun te hulp kwamen. Hunne Plaatzen, fchoon Iterk, waren (legt bewaakt, en werden, in 't oog des Vijands , nog flegter verdeed igd (*).

LoDEWljK de XIV. opende , in Grasmaand, den Veldtocht met het beleg der Stad Condè in Henegouwen, die het flegts zes dagen uithieldt tegen de Franfchen , onder 't oog van hunnen Koning ftrijdende. Deeze vermeestering baande den weg tot het bemagtigen van Bouchain , door den Hertog van Orleans ingenomen. Men befchuldigt Lodewijk den XIV, dat hij, ten tijde van dit beieg , geen fJag geleverd hebbe aan den Prins van Oranje, die met een Leger zich vertoonde , om die Mad te ontzetten. Men lest den Prins van Oranje ten laste, dat hij een bellisrenden Veldfiag , dien de Franfchen zogten , ontweek. Dit is 't lot der Koningen en Veldheeren nier zelden, dat men in hen laakt, 't geen zij gedaan en net gedaan hebben: in het tegenwoordig geval was mch de Koning noch de Prins te berispen. De Prins leverde geen flag, om dat de Spaanfche Landvoogd

(*) Basnagg , II, p, 661.

Sluiten