Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 539

het opbreeken des belegs, luidt hunne taal aan dien zelfden Staatsdienaar: „ Indien Mijn Heer de Prins „ van Oranje hier het hoofd floot , zal zijn gezag afneemen m den Verèèmgden Staat , en hij zal „ zich niet zo fterk kanten kunnen tegen het voort', zetten der Vredehandelingen, als hij tot hier toe Z gedaan heeft (*)." Maar Willem de III. hadt een character , 't welk door hindernisfen of tegenfpoed te heftiger werd aangezet , om zijn oogmerk

te volvoeren. In Duitschland werd, dit jaar,

de Krijg traag voortgezet. Het bemagtigen van Philipsburg , door de Keizerfchen , was het eenig ge wigtig Krijgsbedrijf, behalven de vermeesteringen, op de Zweeden behaald.

De Staaten Haagden in hunne ontwerpen best tei Zee in het Noorden , tegen Vijanden, wieroni'poed het minst tot bevordering van hunne zaaken kon toebrengen. Tromp veréénigde zich met de Deen fche Vloot: zij namen verfcheide Zweedjche Schepel en het Eiland Gothland. De Rijksraad Kreus voet de het bevel over de Zweedjche Zeemagt, en geraak te tweemaalen flaags met de veréénigde Staatfcke e Deenfche Vloot. De eerfte Zeefiag hadt ter wedei zijden weinig te beduiden •, maar in den tweede kreegen de Zweeden eene volkomene nederlaaj Tromp , in 't voorleden jaar , door zijne Groot Brittannifche Majefteit met den tytel van Baron ve: eerd, werd toen door den Koning van Denemarke

tc

(*) d'EstïUDESs, VII. p. 162. 179.

Willek de IH.

(

Krijgsbedrijven,in het Noorden ö te«en de Zweeden.

ï

i 1

n

t

Sluiten