Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

540 GESCHIEDENIS

Willem

DE III.

Belangen der on derfcheidene Mogenhedenop de Vredehandelingte Niéuw megen.

tot den Graavenfland verheeven, en met de Ridderorde van den Olyphant befchonken (*).

Het wisfelvallig Krijgslot in de Veldtochten deezes jaars hadt eenen merkeüjken invloed op de onderhandelingen te Nieuwmegen. De Keizer en de Koning van Spanje vertraagden het vertrek hunner Gevounagrigden , in Rede van 't zelve te verhaasten. De Prins van Oranje, die de flappen zijner Bondgenooten begon te wantrouwen , was in 't onzekere; doch helde , te midden zijner onzekerheid , tot den Oorlog over, in hoope van een flag te leveren , die zijn lot en dat van het Gemeenebest befliste. . De Koning van Groot - Brittanje, Middelaar geworden, hadt meer teiangs bij het eindigen des Oorlogs dan de oorlogende Mogenheden zelve. Hij kon geen voordeel van den Krijg trekken. Lodewijk de XIV. zondt Mr. Courtin , een wel onderlegd en

ervaaren Staatsdienaar , na Londen. , De Kei"

zerfchen, die altoos een hoog denkbeeld vormen van hunne Krijgsmagt , hoopten op 't Krijgsgeluk „ en geloofden, dat het Rijksbelang vorderde, de onderhandelingen fleepende te houden tot het einde van den Veldtocht. — De Spaanfchen, wel verre van het reeds verloorene te willen afftaan , haakten na

winst. De Koning van F>ankrijk verbeeldde

zich , dat hij , zich bedienende van deeze vertraagingea, des te gemaklijker eenen afzonderlijken Vrede

C) Tweejaar. Ge/ca. bl. 515, Hall. Merc, 1676. bl.

r^erz.

Sluiten