Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

usi. NEDERLANDEN. 551

ïn Zeeland gekomen , bij de Staaten zo veel , dat men beiloot , den reeds bevestigden Momma aftezetten , en den Prins ;te magtigen , om de zulken uit de Wethouderfcbap van Middelburg , die men bevondt de voornaame oorzaaken geweest te zijn deezes beroeps, en van de onbehoorlijke fndragt op het regt der Hooge Overheid , in den perfoon en waardigheid van den Heer Stadhouder, te ftraffen met afzetting of fchoriing in hunne diensten. Het gefchiedde; fchoon Middelburg niet bewilligde in dit belluit: en moest ook deeze Stad , naa eene groote verandering in,de Wethouderfchap en den Krijgsraad , gedoogen, dat men zijne Hoogheid als Eerfte Edele, en, van wegen de Steden Vinfingen en Veere, twee ftemmen toeftondt in de Staaten van Walcheren, terwijl zij weder, als van ouds, ééne ftem hadt. Geduurende de Stadhouderloze regeering, hadt Middelburg twee, Vlisfmgen en Veere iederéé ne ftem gehadt: deeze vier ftemmen werden nu we. der op drie gebragt (*). De Kerklijke onéénighedet in Zeeland fleeten allengskens, en men droegini/oJ land zorge, om dezelven , zo veel mogelijk, doo: verdraagzaame fchikkingen te voorkomen (f).

Tusfchen Groningen en de Ommelanden , zo dik Wijls met elkander overhoop, was, zints Groningen in den jaare MDCLXXIi , van den Vijand verlaatei was, gefchil gereezen , 't welk zo hoog liep , da

'e

(*) Wagenaar, Vadert. 111(1. XIV. bl. 446. (+J dmjl. VI. St, bl. 21 enz.

0

Willem de III.

1

- Burgerlijke , tus» frh n 1 Gronint gen ende

Omtuer landen.

Sluiten