Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

554

GES C^H I E D E NI S

DE HU

's Prinfen

gezsgbetooningte Devsnter.

doch dat hunne afzonderlijke Regecring moest op* houden; en dat de Stadhouder beide de Leden der Staaten befchrijven zou , om de Regeering van het Gewest, gelijk van ouds, te beftellen (*).

In Deventer oordeelden de Gemeeutsiuiden, dat de fchikking op de Regeering, door den Prins van Oranje, in der. jaa;e MDGLXXV, gemaakt, mét de Stads Voorregten ftreedt. Zonder ?.gt te liaan op het fchrijven zijner Hoogheid , hadden zij, in dit jaar, de Magiftraat verkoozen en doen beëedigen, zonder 's Prinfen, goedkeuring op hunne verkiezing aftewagten , gemoedshalve zwaarigheid maakende, eene fchikking, ftrijdig met de Stads Voorregten, öatekomen. Ineen Vertoog, aan den Prins gezonden, verdeedigden zij hun ged~ag; doch met een gevolg , 't geen wel te voorzien was. Zijne Hoogheid maakte, door zijn gezag, fchielijk een einde aan de zaak, Burgemeesteren van Deventer bevelende, de Gemeentsiuiden , die zich over de meergemelde fchikking op de Regeering bezwaard gevoelden, van hun impt te ontdaan : v;rklaarenJe, „ dat, gelijk hij „ niet gezind was, iiet regt, hem bij dar Reglement „ opgedraagen , afteftaan , hij ook niemand wilde

dringen, om zich , tegen zijn gemoed , met de „ Regeering te bemeeijen." Tweeëntwintig Geneentsluiden werden , op 't ontvangen van deezen

last,

(") Refol. Holl. Ï677. bi- >^'233- 3»3- 340. Som.

nier Verhaal van 1677. Bell. Merc. 167 j. bl. p3

1^4.207. aic. £111678. bI.7-9. 278.

Sluiten